Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 594/21 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Mielcu z 2022-04-25

Sygn. akt I C 594/21

ZARZĄDZENIE

Dnia 25 kwietnia 2022 r.

Sędzia Sądu Rejonowego w Mielcu I Wydziału Cywilnego J. J.

po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2022 r. w Mielcu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa G. D.

przeciwko P. C.

o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną

zarządza:

zwrot pisma przygotowawczego powoda złożonego dnia 25 lutego 2022 r. w zakresie obejmującym rozszerzenie powództwa o wierzytelność stwierdzoną tytułem wykonawczym w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanym przez Sąd Okręgowy w Krakowie z dnia 19 marca 2019 r., w sprawie o sygn. akt
I Nc 118/19.

Sędzia:

ZARZĄDZENIE

Sekretariat, proszę:

1.  Odnotować wydanie zarządzenia.

2.  Odpis zarządzenia doręczyć pełnomocnikowi powoda.

3.  O wydanym zarządzeniu zawiadomić pełnomocnikowi pozwanego.

4.  K.. 14 dni.

M., 25 kwietnia 2022 r. sędzia Jarosław Janora

UZASADNIENIE

zarządzenia Przewodniczącego w Sądzie Rejonowym w Mielcu

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

I.  Część ogólna.

Pozwem wniesionym 9 lipca 2021 r. G. D. wystąpił przeciwko P. C. z powództwem o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, w postaci umowy przewłaszczenia udziałów w spółce (...) sp. z o.o. z siedzibą w M. z dnia 16 lutego 2018 r. zawartej pomiędzy pozwaną a E. K. dokonanej
z pokrzywdzeniem wierzyciela G. D., któremu przysługuje roszczenie
wobec pozwanej wynikające z tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla wydanego przez Sąd Okręgowy w Krakowie z dnia 30 stycznia 2019 r., w sprawie o sygn. akt I Nc 49/19.

W piśmie przygotowawczym z dnia 25 lutego 2022 r. powód reprezentowany przez pełnomocnika procesowego będącego adwokatem podtrzymał dotychczasowe stanowisko w sprawie, jednocześnie wnosząc o objęcie przedmiotowym postępowaniem oprócz wierzytelności uprzednio w pozwie oznaczonej dodatkowo wierzytelności wynikającej z tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla wydanym przez Sąd Okręgowy w Krakowie z dnia 19 marca 2019 oku, w sprawie o sygn. akt I Nc 118/19, opatrzony klauzulą wykonalności
z dnia 5 czerwca 2019 roku.

Do przedmiotowego pisma procesowego nie został dołączony jego odpis, a jednie oświadczenie pełnomocnika powoda o nadaniu opisu pisma przesyłką poleconą bezpośrednio pełnomocnikowi pozwanej będącego adwokatem.

II.  Sąd zważył, co następuje:

Pismo przygotowawcze pełnomocnika powoda z dnia 25 lutego 2022 r. podlega zwróceniu, z uwagi na brak formalny w postaci niedołączenia jego odpisu dla strony przeciwnej.

Zgodnie z art. 193 § 1 kpc zmiana powództwa jest dopuszczalna,
jeżeli nie wpływa na właściwość sądu.

Przedmiotowa zmiana powództwa polega na zmianie jego elementów,
ale przy założeniu ciągłości postępowania. Zmianie więc może ulegać albo samo żądanie, albo jego podstawa faktyczna. Mogą także zachodzić równoczesne zmiany obu tych elementów (por. Ereciński Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Postępowanie rozpoznawcze, wyd. V, LEX).

Pismo procesowe wniesione przez pełnomocnika powoda z 25 lutego 2022 r. niewątpliwie zmierzało do zmiany powództwa, poprzez jego rozszerzenie o nowe roszczenie w postaci wskazanej wprost, w tym piśmie kolejnej wierzytelności wynikającej z tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanym przez Sąd Okręgowy w Krakowie z dnia 19 marca 2019 oku, w sprawie o sygn. akt I Nc 118/19.

Przedmiotem powództwa opartego na art. 527 kpc jest bowiem konkretna wierzytelność pod względem podmiotowym i przedmiotowym, której zaspokojeniu
ma służyć uznanie określonej czynności za bezskuteczną wobec powoda. Zastosowanie tej instytucji wchodzi w rachubę tylko wówczas, gdy wierzytelność przysługująca pokrzywdzonemu względem określonego dłużnika jest realna i skonkretyzowana.

Zgłoszenie takiego roszczenia wymaga złożenia pisma procesowego odpowiadającego wymaganiom pozwu, co obejmuje również obowiązek dołączenia do niego odpisu tego pisma wraz z odpisami jego załączników (art. 187 § 1 kpc w zw. z art. 128 § 1 kpc). Doręczenie odpisu pisma procesowego zawierającego rozszerzenie powództwa nie podlega bowiem doręczeniu na podstawie art. 132 § 1 kpc (por. uchwałę Sądu Najwyższego 7 sędziów z 11 grudnia 2018 r., III CZP 31/18).

Z tych względów, pismo procesowe zawierające rozszerzenie powództwa podlega kontroli sądu, w tym także w zakresie jego wymagań formalnych. W przypadku stwierdzenia braków formalnych takiego pisma niezbędnym jest wdrożenie procedury naprawczej, co w aktualnym brzemieniu przepisu art. 130 1a § 1 kpc skutkuje zwróceniem pisma procesowego bez wezwania do jego poprawienia lub uzupełnienia – jeżeli zostało wniesione – jak w przedmiotowej sprawie, przez pełnomocnika będącego adwokatem.

Mając na uwadze powyższe zarządzono, jak na wstępie.

sędzia Jarosław Janora

ZARZĄDZENIE

Sekretariat, proszę:

1.  Odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi powoda.

2.  Akta na termin.

M., 1 czerwca 2022 r.

sędzia Jarosław Janora

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jolanta Niedbala
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Jarosław Janora
Data wytworzenia informacji: